Ojangon Koiraurheilukeskus Oy:n kameravalvontaa ja videokuvausta koskeva  tietosuojaseloste

1. Johdanto

Yksityisyytesi suojaaminen ja henkilötietojesi käsittelyn läpinäkyvyys on Ojangon Koiraurheilukeskus Oy:lle (jäljempänä Koiraurheilukeskus) tärkeää. Tämän tietosuojaselosteen tarkoitus on informoida sinua Koiraurheilukeskuksen alueella ja tiloissa tapahtuvasta kameravalvonnasta. 

Henkilötietojesi käsittelyssä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679 sekä kansallista tietosuojalainsäädäntöä.

2. Rekisterinpitäjä

Ojangon Koiraurheilukeskus Oy 
Y-tunnus: 2349082-3
Pitkäsuonkuja 6
01230 Vantaa

Rekisterinpitäjän edustaja: hallitus (at) ojanko.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kameravalvonnan tarkoituksena on Ojangon koiraurheilukeskuksen alueella ja tiloissa tapahtuvien rikosten ennaltaehkäisy ja rikosten selvittämisen edistäminen, asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuuden varmistaminen, omaisuuden suojaaminen sekä sekä vahingon aiheuttajien selvittäminen ja aiheutuneiden vahinkojen todentaminen. 

Kameravalvonnasta ilmoitetaan alueella ja tiloissa sijaitsevilla erillisillä kylteillä.

Hallissa kuvattava ja verkkopalvelussa jaettava linkki reaaliaikaiseen videokuvaan

Koiraurheilukeskuksen verkkopalvelusta on mahdollista siirtyä seuraamaan Koiraurheilukeskuksessa järjestettävien kilpailujen ja tapahtumien reaaliaikaista videokuvaa. Kamerat ovat Koiraurheilukeskuksen omistamia, mutta niiden käyttö mahdollistetaan kilpailu- ja tapahtumajärjestäjille. Kilpailu- ja tapahtumajärjestäjät toimivat itsenäisesti rekisterinpitäjänä, ja heillä on kuvamateriaalille oma käyttötarkoituksensa ja tietosuoja-asetuksen mukainen käsittelyperuste. Kilpailu- ja tapahtumajärjestäjillä on mahdollisuus saattaa reaaliaikainen videokuvamateriaali yleisön saataville Koiraurheilukeskuksen youtube-kanavan kautta.

Olethan suoraan yhteydessä kilpailusta tai tapahtumasta vastaavaan järjestäjään, mikäli haluat tutustua heidän tietosuojakäytäntöönsä ja henkilötietojen käsittelyyn tarkemmin. 

4. Käsittelyn oikeusperuste

Käsittelemme henkilötietojasi tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisen oikeutetun edun perusteella.

5. Rekisteröityjen ryhmät ja käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteröityjen ryhmä on Ojangon koiraurheilukeskuksen alueella ja tiloissa liikkuvat henkilöt. Käsiteltävät henkilötiedot sisältävät videokuvamateriaalia.

6. Henkilötietojen luovutukset ja vastaanottajat

Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden suorittama henkilötietojen käsittely

Koiraurheilukeskuksessa henkilötietojasi annetaan käsiteltäväksi ainoastaan henkilöille, joilla on työnsä tai asemansa puolesta peruste käsitellä tietoja.

Alihankkijoiden käyttö

Tietojasi siirretään tarvittaessa Koiraurheilukeskuksen alihankkijoille, kuten  kameravalvontapalvelua tai ICT-palveluja tuottaville palveluntarjoajille. Varmistamme, että henkilötietojen käsittelijä käsittelee henkilötietojasi vain tarvittavassa laajuudessa ja rekisterinpitäjän antamien ohjeiden mukaisesti. Edellytämme, että henkilötietojen käsittelijä huolehtii riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojen suojaamiseksi.

Henkilötietojen luovuttaminen kolmansille

Tietojasi voidaan yksittäistapauksessa luovuttaa tutkintaa suorittaville viranomaisille, kuten poliisille. Varmistamme aina, että tietojen luovuttamiselle ja vastaanottajan suorittamalle henkilötietojen käsittelylle on olemassa tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste. 

Käsitelläänkö henkilötietojasi EU- tai ETA-alueen ulkopuolella?

Käsittelemme henkilötietojasi lähtökohtaisesti EU/ETA-alueella, mutta siirrämme rajoitetussa määrin henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Varmistamme tällöin siirrot tietosuoja-asetuksen mukaisesti, kuten varmistumalla alihankkijamme tietosuoja- ja tietoturvapolitiikasta ja toimintatavoista, käyttämällä EU-U.S. Data Privacy Framework sertifioitua toimijaa tai EU komission hyväksymiä vakiomallilausekkeita 

7. Säilytysaika

Säilytämme tietojasi vain niin kauan, kuin on tarpeen. Henkilötietojen säilytysaika vaihtelee käyttötarkoituksen mukaan. 

Kamerakuvaa säilytetään pääsääntöisesti 2 viikkoa, minkä jälkeen kuvan päälle tallentuu uusi kamerakuva (’rengaspuskuri’). Materiaalin poistomekanismi on automaattinen. Kuvamuistia ei varmuuskopioida. Kuitenkin rikos- tai vahingonkorvausasian selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi tarvittavan kuvamateriaalin tallennamme ja säilytämme asian käsittelyn ajan. 

Kun käsittelyn oikeusperustetta ei enää ole tai henkilötietojasi ei enää tarvita, tietosi hävitetään asianmukaisesti.

8. Henkilötietojen suojaaminen

Toteutamme asianmukaiset fyysiset, tekniset ja hallinnolliset suojatoimet henkilötietojesi suojaamiseksi. Kuvamateriaali tallentuu digitaalisesti palvelimelle, jonka käyttö on suojattu. Rajoitamme pääsyn henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin ja tietokantoihin ainoastaan nimetyille henkilöille, joilla on välttämätön tarve ja oikeus käsitellä kyseessä olevia henkilötietoja. Jokaiselle henkilötietoja käsittelevälle henkilölle annetaan ohjeistus tietojen laillisesta ja turvallisesta käsittelystä.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on rekisteröitynä aina oikeus:

1. saada tieto henkilötietojesi käsittelystä sekä tarkistaa itseäsi koskevat tiedot,

2. vaatia virheellisen tiedon oikaisua, ja

3. vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa tietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen 18 artiklan tarkoittamissa tilanteissa


Lisäksi sinulla on oikeus:

4. vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi perustuen, mikäli käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella. Jos kuitenkin käsittelyyn on olemassa sellainen huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää oikeutesi, tietojesi käsittelemistä voidaan jatkaa,

5. vaatia tietojen poistoa muun muassa tilanteissa, joissa emme enää tarvitse henkilötietojasi alkuperäiseen tarkoitukseen tai jossa henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti. Jos henkilötietojesi säilyttäminen on kuitenkin tarpeen oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, rekisterinpitäjällä ei ole velvollisuutta poistaa tietojasi, ja/tai

6. peruuttaa aikaisemmin antamasi suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Rekisteröitynä voit lähettää tietopyynnön tai rekisteröidyn oikeuksia koskevan vaatimuksen osoitteeseen hallitus (at) ojanko.fi

Tietojen antaminen edellyttää aina, että pyytäjän henkilöllisyys voidaan luotettavalla tavalla todentaa.

10. Asian saattaminen tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi

Jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä ei ole noudatettu tietosuojalainsäädäntöä, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Toimivaltaisena valvontaviranomaisena Suomessa toimii tietosuojavaltuutetun toimisto:

Käyntiosoite: Lintulahdenkuva 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Puhelinvaihde: +358 29 566 6700
Kirjaamo: +358 29 566 6768
Sähköpostiosoite (kirjaamo): tietosuoja(at)om.fiToivomme kuitenkin, että toisit havaitsemasi epäkohdan esiin ensin rekisterinpitäjälle. Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista löytyy osoitteesta https://tietosuoja.fi/yksityishenkilot